FMT Årsmöte

Datum: söndag 2015-02-22, kl 15:00
Plats: FMTs klubblokal Sal E på Fighter Centre

Alla medlemmar är välkomna! FMT bjuder på fika!

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
     a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
     b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;
     c) föreningens kassör för en tid av 1 år;
     d) två ledamöter för en tid av 1 år;
     e) två suppleanter för en tid av 1 år;
     f) föreningens revisor för en tid av ett 1 år;
     g) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

12. Övriga frågor.

Övrig information:
Följande information finns tillgänglig för medlemmar att ta del av i Repan på Fighter centre senast en vecka före årsmötet:
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och ev inkomna motioner.

Publicerad: