FMT årsmöte den 3 mars

Dagordning för mötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Föredragning av:

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;

c) föreningens kassör för en tid av 1 år;

d) två ledamöter för en tid av 1 år;

e) två suppleanter för en tid av 1 år;

f) föreningens revisor för en tid av ett 1 år

g) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

12. Övriga frågor. 

  

 

Förslag till funktionärer

 

Styrelse

Ordförande – Alexsandra Snäckerström

Sekreterare – Lena Olsson

Kassör – August Wallén

Ledamot – Farzad Farokhmanesh

Ledamot – Tobias Jansson 

Förste suppleant – Ammi Mobacken

Andre suppleant – Michael Eduard Braddah Town

 

Revisor 

Carl Heldtander

 

Valberedning

Ordförande – Linnea Skåpdal

Ledamot – Emil Larsson