Årsmöte 2017

Plats:
Fighter Centre, C-hallen (nedre plan längst in)

Vem kan delta:
Alla aktiva medlemmar på Gladius (MMA, BJJ och SW). Man måste vara minst 15 år för att ha rösträtt

Tider:
12:20-12:30 Rösträkning (medlemmar kommer och registerar sig)
12:30 Start av möte (tar ca 30-40 minuter)

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Propostion 2017-1
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;
c) föreningens kassör för en tid av 1 år;
d) två ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
e) två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
f) föreningens revisor för en tid av ett 1 år;
g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
12. Övriga frågor.

Välkomna!