Årsmöte 2013

Plats: F-hall Fighter Centre

Röstlängd, närvarokontroll 14.45-15.00

Start 15:00, slut senast 16:00

Dagordning

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;

c) föreningens kassör för en tid av 1 år;

d) två ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

e) två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

f) föreningens revisor för en tid av ett 1 år;

g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

12.Övriga frågor.

Valberednings förslag för punkt 11:

Ordförande: Jesper Gunnarson

Sekreterare:  Anders Nilsson

Kassör: August Wallén

Ledamot: Lisa Pihl

Ledamot: Frank E Barman

Suppleant: Markus Hjärtstam

Suppleant: Andreas Julin

Revisor: Isak Yousef

Valberedning: Karin Fransson, Chrstian Jostelius 

Övriga årsmöteshandlingar under klubbinfo