Kallelse till årsmöte den 26 februari

Fighter Centre IF kallar sina medlemmar till årsmöte den 26 februari klockan 16:00.

Den 26 februari 2023 klockan 16:00 är det dags för årsmöte för Fighter Centre IF i loungen på Fighter Centre. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Föredragningslista:

     1. Fastställande av röstlängd för mötet.
     2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
     3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
     4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
     5. Fastställande av föredragningslista.
     6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
     7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
     8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
     9. Fastställande av medlemsavgifter.
     10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
     11. Val av
      a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
      b) tre styrelseledamöter för en tid av 2 år;
      c) två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år;
      d) två revisorer för en tid av ett 1 år
      e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
     12. Övriga frågor.

Publicerad: