Årsmöte 8 mars – Valberedningen önskar förslag

Söndagen den 8 mars är det årsmöte för Fighter Centre IF och valberedningen eftersöker förslag på en suppleant till styrelsen.

Den 8 mars 2020 klockan 14:00 är det dags får årsstämmor på Fighter Centre. Det är den första ordinarie årsstämman för Fighter Centre IF med alla idrotter och medlemmar sammanslagna i en förening. Dessutom har vi avslutande årsstämmor för de ”gamla” föreningarna där besluten att föreningarna skall upplösas som fattades den 18 augusti 2019 skall bekräftas.

Då Amanda Vikingsson (valdes till suppleant av det extra årsmötet) har flyttat från Göteborg är det en vakans i styrelsen och valberedningen eftersöker förslag på kandidater. Maila valberedningens ordförande Daniel Södling på daniel.sodling@pdsvision.se.

 

Föredragningslista Fighter Centre IF
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) sex styrelseledamöter för en tid av 1 år;
c) två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år;
d) två revisorer för en tid av ett 1 år;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
11. Övriga frågor.

 

Föredragningslista Fighter Muay Thai Förening
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Förslag att föreningen skall upplösas i enlighet med beslut på den extra årsstämman den 18 augusti 2019.

 

Föredragningslista Fighter Kickboxnings Förening
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Förslag att föreningen skall upplösas i enlighet med beslut på den extra årsstämman den 18 augusti 2019.

 

Föredragningslista Fighter Krav Maga Förening
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Förslag att föreningen skall upplösas i enlighet med beslut på den extra årsstämman den 18 augusti 2019.

 

Föredragningslista Vasa Taekwon-Do Club
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Förslag att föreningen skall upplösas i enlighet med beslut på den extra årsstämman den 18 augusti 2019.

Publicerad: