Ã…rsmöte 2008 – Fighter Kickboxning

PLATS: Fighter Center, A-hallen

DATUM: Torsdagen den 25 September

TID: 18.45

MOTIONSSTOPP: Måndag 22 september. Skicka motioner till info@fighterkb.com1. Mötets öppnade.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av nästkommande års budget.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;

c) föreningens kassör för en tid av 1 år;

d) föreningens revisor för en tid av ett 1 år

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

14. Mötet stängs.

Publicerad: