Ã…rsmöte 2010

Ã…rsmöte 2010 Föredragningslista


Fighter Taekwon-Do Club


 


PLATS: Fighter Center, A-hallen


DATUM: söndagen den 3 Oktober


TID: 14.00


MOTIONER: Skickas via e-post till info@fightertkd.com senast torsdag 30 september.


 


      1.   Mötets öppnande


      2.   Fastställande av röstlängd för mötet                 


      3.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


      4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.


      5.   Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll samt val av 2 rösträknare.


      6.   Godkännande av dagordningen.


      7.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,


           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.


      8.   Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.


      9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


      10. Fastställande av medlemsavgifter.


      11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.


      12.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


      13. Fastställande av arvode


      14. Val av


           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;


           b) föreningens vice ordförande och ledamot 1 för en tid av 2 år, väljs jämna år;


           c) föreningens kassör och sekreterare för en tid av 2 år, väljs udda år;


           c) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;


           d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande


      15. Mötets avslutande.


Publicerad: