Ã…rsmöte 2010 – 3 oktober

 

Ã…rsmöte 2010 Föredragningslista
Fighter Kickboxningsförening

 

 

 

PLATS: Fighter Center, A-hallen
DATUM: Söndagen den 3 oktober
TID: 15.00
MOTIONER: Motioner skickas via e-post till info@fighterkb.com senast 30 september.

1. Mötets öppnade.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastsällande av arvode.
12. Fastställande av nästkommande års budget.
13.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av
 a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;
 c) föreningens kassör för en tid av 1 år;
 d) föreningens revisor för en tid av ett 1 år
 d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
15. Mötet stängs.