FMT Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte + första konstituerande möte i Fighter Muay Thai

Datum: Söndag 2019-02-1o, kl 14
Plats: FMTs klubblokal på Fighter Centre

Alla medlemmar är välkomna!

Fighter Muay Thai är in ideell idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) genom Svenska Muay Thai Förbundet (SMTF) och Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K). Du som tränar thaiboxning på Fighter Centre är automatiskt medlem i föreningen och din medlemsavgift ingick i träningsavgiften. Genom medlemskap i föreningen kan du deltaga i thaiboxningstävlingar och du är försäkrad under träning och tävling.
Härmed kallas alla medlemmar till föreningens årsmöte. Kul om just du har möjlighet att komma!

Föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) fyra ledamöter för en tid av 1 år;
c) två suppleanter för en tid av 1 år;
d) föreningens revisor för en tid av ett 1 år;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
12. Övriga frågor.

/Styrelsen